Mekong: Our River Feeds Millions

Mekong: Our River Feeds Millions

Learn More

Take Action Now!

Save the Mekong coalition urges the Mekong governments to keep the Mekong flowing freely to save this critical source of food, income and life for present and future generations.

Sign the petition

Spread the Words

You can help share information, stories and voices of affected people through social media and other channels.

Share our stories

Be part of StM

If you or your organization share our vision and values, please consider joining Save the Mekong Coalition. Contact our coordinating team for further information about membership procedures.

Join us!
"We believe that a healthy Mekong River is vital for the prosperity and sustainability of the region. Every effort must be made to support and preserve the river’s rich biodiversity and ecosystem, as well as the lives, cultures and traditions that it supports."

Save the Mekong November 25, 2015

Mekong, the river of nine dragons

The Mekong is one of the great rivers of the world. Born at 5000 meters altitude in the Tibetan Plateau and after crossing China, Burma, Thailand, enters in Laos and Cambodia to die in the China Sea, South of Vietnam.

Learn more

Dam Locations and Status

The Mekong River is under threat. The governments of Cambodia, Laos and Thailand are planning eleven big hydropower dams on the Mekong River’s mainstream. If built, the dams would block major fish migrations and disrupt this vitally important river, placing at risk millions of people who depend upon the Mekong for their food security and income.

Learn more

Join Us to Protect the Mighty Mekong

follow our Facebook page for updated information and campaigns

News - Updates

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนหลวงพระบาง – 8 ตค.62

          พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong Coalition) กังวลอย่างยิ่งกับการริเริ่มการปรึกษาหารือล่วงหน้าของเขื่อนหลวงพระบาง ในขณะที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อกังวลที่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของเขื่อนที่มีอยู่แล้ว และเขื่อนที่มีแผนจะสร้างในแม่น้ำโขงสายประธาน ซึ่งเป็นข้อกังวลที่มีการเสนอในการปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับโครงการก่อนหน้านี้           เราจึงเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนหลวงพระบาง และเขื่อนอื่นที่มีแผนการสร้างในแม่น้ำโขงสายประธาน แทนที่จะเดินหน้าตามขั้นตอนการปรึกษาหารือล่วงหน้าที่มีข้อบกพร่องอีกครั้ง เรากระตุ้นให้รัฐบาลประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างและ MRC แก้ไขปัญหาตามข้อกังวลเนื่องจากผลกระทบของเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธานที่มีอยู่ และให้ทำการประเมินทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยให้มีการศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ด้วย READ MORE >> อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ >>  

Read More

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน

ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental and Social Impact Assessment  – TBESIA) และการประเมินผลกระทบเชิงสะสม (Cumulative Impact Assessment  – CIA) สำหรับโครงการเขื่อนปากลายใหม่ READ MORE >> อ่านต้นฉบับภาษาองกฤษ >> StM Statement on Pak Lay assessment v20Sept18

Read More

Thông cáo: Liên minh cứu sông Mê Công kêu gọi thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới mới và đình chỉ đập Pak Lay

Liên minh Cứu sông Mê Công, liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có chung mối quan tâm trong khu vực Mê Công, đưa ra lời kêu gọi triển khai Đánh giá tác động môi trường xã hội xuyên biên giới (TBESIA) và tác động tích […]

Read More

Save the Mekong Calls for New Transboundary Impact Assessment and Suspension of the Pak Lay Dam

On the occasion of the Mekong River Commission’s (MRC) regional stakeholder forum on the Pak Lay Hydropower Project, Save the Mekong – a coalition of non-government organizations, community groups and concerned citizens in the Mekong region – calls for a new Transboundary Environmental and Social Impact Assessment (TBESIA) and Cumulative Impact Assessment (CIA) for the […]

Read More

Boycott of the Pak Lay Dam Prior Consultation Process – StM statement

Save the Mekong, a coalition of non-government organizations, community-based groups and concerned citizens within the Mekong region, announces our intention to boycott the Mekong River Commission’s Prior Consultation process for the proposed Pak Lay hydropower project in Laos. Pak Lay is the fourth dam on the lower Mekong mainstream. READ MORE >>Pak Lay boycott final

Read More

Mekong Watch Statement: Grave damage caused by dam collapse in southern Laos Funds from Japan involved in the project development

Donor countries and development agencies must support the Lao government in seeking compensation from the dam companies, and re-direct their aid policies that rely on hydropower development   On July 23rd, a devastating incident occurred in the Sanamxay District of Attapeu Province in southern Laos. The top of a saddle dam (*1) installed at one of the […]

Read More

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់ Save the Mekong អំពីការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគីេនី Xe Pian – Xe Nam Noy

Save the Mekong  ថ្ែលជាេម្ព័នធននអងគការម្ិនថ្ម្នរដ្ឋាភិបាល ក្ក្ុម្េហគម្ន៍ និងក្បជាពលរែាថ្ែលមានការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ក្ពួយបារម្ភពីេុខទុក្ខទសនែសម្គងគក្នុងត្ំបន់ េូម្េថ្ម្ែងនូវសេចក្តីភ្ញាក្់ស្អើល និងក្ពួយបារម្ភចំស ោះការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគិេនី Xe Pian – Xe Nam Noy  សៅក្បសទេឡាវ និងេូម្ចូលរួម្ថ្ចក្រំថ្លក្ទុក្ខែ៏ក្ជាលសក្ៅចំស ោះេហគម្ន៍ថ្ែលរងសក្រោះសដ្ឋយសារសសាក្នាែក្ម្មសនោះ ទំងសៅក្បសទេឡាវភ្ញគខាងត្បូង និងសៅតាម្ត្ំបន់ថ្ខែទឹក្ខាងសក្កាម្ននក្បសទេក្ម្ពុជា។ READ MORE >> StM statement on Lao Dam collape_Khmer

Read More