Thông cáo: Liên minh cứu sông Mê Công kêu gọi thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới mới và đình chỉ đập Pak Lay

Liên minh Cứu sông Mê Công, liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có chung mối quan tâm trong khu vực Mê Công, đưa ra lời kêu gọi triển khai Đánh giá tác động môi trường xã hội xuyên biên giới (TBESIA) và tác động tích lũy (CIA) mới của dự áp xây dựng đập Pak Lay do chất lượng kém của bản đánh giá tác động hiện tại. Pak Lay là con đập thứ 4 trên dòng chính sông Mê Công tại Lào và mới được Ủy hội sông Mê Công khởi động thủ tục tham vấn trước.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *