พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน

ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental and Social Impact Assessment  – TBESIA) และการประเมินผลกระทบเชิงสะสม (Cumulative Impact Assessment  – CIA) สำหรับโครงการเขื่อนปากลายใหม่

READ MORE >>

Download the File (PDF)

 

อ่านต้นฉบับภาษาองกฤษ >> StM Statement on Pak Lay assessment v20Sept18

Thông cáo: Liên minh cứu sông Mê Công kêu gọi thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới mới và đình chỉ đập Pak Lay

Liên minh Cứu sông Mê Công, liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có chung mối quan tâm trong khu vực Mê Công, đưa ra lời kêu gọi triển khai Đánh giá tác động môi trường xã hội xuyên biên giới (TBESIA) và tác động tích lũy (CIA) mới của dự áp xây dựng đập Pak Lay do chất lượng kém của bản đánh giá tác động hiện tại. Pak Lay là con đập thứ 4 trên dòng chính sông Mê Công tại Lào và mới được Ủy hội sông Mê Công khởi động thủ tục tham vấn trước.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

VRN boycott the consultation for Pak Lay dam to be held by MRC on September 20th, 2018 in Vientiane

Vietnam Rivers Network (VRN) and its members have decided to boycott the consultation for Pak Lay dam to be held by MRC on September 20th, 2018 in Vientiane (Lao PDR). Our reasons are as below:

1) The government of Lao PDR did not respect recommendations by non-governmental organizations and communities living in the downstream area when constructing Xayaburi, Don Sahong and Pak Beng dams.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

Save the Mekong Calls for New Transboundary Impact Assessment and Suspension of the Pak Lay Dam

On the occasion of the Mekong River Commission’s (MRC) regional stakeholder forum on
the Pak Lay Hydropower Project, Save the Mekong – a coalition of non-government
organizations, community groups and concerned citizens in the Mekong region – calls for a
new Transboundary Environmental and Social Impact Assessment (TBESIA) and
Cumulative Impact Assessment (CIA) for the proposed Pak Lay dam due to the poor quality
of the current assessments. Pak Lay is the fourth dam on the lower Mekong mainstream in
Lao PDR and has recently commenced the MRC’s Prior Consultation procedure.

 

READ MORE >> StM Statement on Pak Lay assessment v20Sept18

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់ Save the Mekong អំពីការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគីេនី Xe Pian – Xe Nam Noy

Save the Mekong  ថ្ែលជាេម្ព័នធននអងគការម្ិនថ្ម្នរដ្ឋាភិបាល ក្ក្ុម្េហគម្ន៍ និងក្បជាពលរែាថ្ែលមានការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ក្ពួយបារម្ភពីេុខទុក្ខទសនែសម្គងគក្នុងត្ំបន់ េូម្េថ្ម្ែងនូវសេចក្តីភ្ញាក្់ស្អើល និងក្ពួយបារម្ភចំស ោះការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគិេនី Xe Pian – Xe Nam Noy  សៅក្បសទេឡាវ និងេូម្ចូលរួម្ថ្ចក្រំថ្លក្ទុក្ខែ៏ក្ជាលសក្ៅចំស ោះេហគម្ន៍ថ្ែលរងសក្រោះសដ្ឋយសារសសាក្នាែក្ម្មសនោះ ទំងសៅក្បសទេឡាវភ្ញគខាងត្បូង និងសៅតាម្ត្ំបន់ថ្ខែទឹក្ខាងសក្កាម្ននក្បសទេក្ម្ពុជា។

READ MORE >> StM statement on Lao Dam collape_Khmer

Tuyên bố của Liên minh Cứu sông Mê Kông về sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian – Xe Nam Noy tại Lào

Liên minh Cứu sông Mê Kông gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và các công dân quan tâm đến tình hình khu vực Mê Kông bày tỏ sự bàng hoàng và mối quan ngại đến sự cố vỡ đập mới đây tại khu vực dự án thủy điện Xe Pian – Xe Nam Noy tại Lào. Trước hết, chúng tôi chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến các cộng đồng bị ảnh hưởng tại miền nam Lào và hạ lưu ở Campuchia.

 

READ MORE >>  STM Statement on Lao Dam Collapse_Vietnamese_FINAL

แถลงการณ์พันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำโขง เกี่ยวกับการพังของเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย 28 ก.ค. 61

พันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในลุ่มน้ำโขง ขอแสดงความตกใจ และความกังวลเกี่ยวกับการพังทลายของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยในประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งในลาวใต้และชุมชนด้านท้ายน้ำในประเทศกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม >> STM Statement on Lao Dam Collapse_Final – TH

StM Statement on the Collapse of the Xe Pian – Xe Nam Noy Hydropower Project

Save the Mekong, a coalition of non-government organizations, community-based groups and concerned citizens within the Mekong region, wish to express our shock and concern at the recent collapse of the Xe Pian – Xe Nam Noy hydropower project in Laos, and our deep condolences to communities affected by this tragedy, both in southern Laos and downstream in Cambodia.

Read more >>  STM Statement on Lao Dam Collapse_Final