แม่น้ำโขงต้องการการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ไม่ใช่เขื่อนที่สร้างผลกระทบ

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงขอเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนสานะคามและเขื่อนแม่น้ำโขงสายหลักอื่นที่มีแผนจะสร้าง แทนที่จะมีการนำโครงการนี้เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือที่บกพร่องนี้ เราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลประเทศแม่น้ำโขงและคณะกรรมธิการแม่น้ำโขง ดังนี้ 

Download the File (PDF)

Sông Mê Kông cần sự chuyển dịch năng lượng công bằng, không cần thêm những con đập hủy diệt

Ngày 11 tháng 5, Ủy hội sông Mê Kông (MRC) thông báo đề xuất dự án thủy điện Sanakham tại Lào sẽ trải qua quy trình tham vấn trước (PNPCA)[1]. Sanakham là đề xuất dự án thứ sáu trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông.

[1] Xem thông cáo báo chí của MRC, ngày 11 tháng 5 năm 2020, ‘Laos to undertake prior consultation for Sanakham hydropower project’ (Lào triển khai tham vấn cho dự án thủy điện Sanakham)

Download the File (PDF)

Save the Mekong Coalition Calls for the Cancelation of the Luang Prabang Dam – 8 October 2019

We therefore call for the Luang Prabang and other planned mainstream dams to be canceled. Rather than embarking on another flawed Prior Consultation process, we urge lower Mekong governments
and the MRC to address outstanding concerns regarding impacts of mainstream dams and to undertake a comprehensive options assessment to study alternatives.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนหลวงพระบาง – 8 ตค.62

          พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong Coalition) กังวลอย่างยิ่งกับการริเริ่มการปรึกษาหารือล่วงหน้าของเขื่อนหลวงพระบาง ในขณะที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อกังวลที่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของเขื่อนที่มีอยู่แล้ว และเขื่อนที่มีแผนจะสร้างในแม่น้ำโขงสายประธาน ซึ่งเป็นข้อกังวลที่มีการเสนอในการปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับโครงการก่อนหน้านี้

          เราจึงเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนหลวงพระบาง และเขื่อนอื่นที่มีแผนการสร้างในแม่น้ำโขงสายประธาน แทนที่จะเดินหน้าตามขั้นตอนการปรึกษาหารือล่วงหน้าที่มีข้อบกพร่องอีกครั้ง เรากระตุ้นให้รัฐบาลประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างและ MRC แก้ไขปัญหาตามข้อกังวลเนื่องจากผลกระทบของเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธานที่มีอยู่ และให้ทำการประเมินทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยให้มีการศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ด้วย

READ MORE >>

Download the File (PDF)

อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ >>

Download the File (PDF)

 

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน

ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental and Social Impact Assessment  – TBESIA) และการประเมินผลกระทบเชิงสะสม (Cumulative Impact Assessment  – CIA) สำหรับโครงการเขื่อนปากลายใหม่

READ MORE >>

Download the File (PDF)

อ่านต้นฉบับภาษาองกฤษ >> StM Statement on Pak Lay assessment v20Sept18

Thông cáo: Liên minh cứu sông Mê Công kêu gọi thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới mới và đình chỉ đập Pak Lay

Liên minh Cứu sông Mê Công, liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có chung mối quan tâm trong khu vực Mê Công, đưa ra lời kêu gọi triển khai Đánh giá tác động môi trường xã hội xuyên biên giới (TBESIA) và tác động tích lũy (CIA) mới của dự áp xây dựng đập Pak Lay do chất lượng kém của bản đánh giá tác động hiện tại. Pak Lay là con đập thứ 4 trên dòng chính sông Mê Công tại Lào và mới được Ủy hội sông Mê Công khởi động thủ tục tham vấn trước.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

VRN boycott the consultation for Pak Lay dam to be held by MRC on September 20th, 2018 in Vientiane

Vietnam Rivers Network (VRN) and its members have decided to boycott the consultation for Pak Lay dam to be held by MRC on September 20th, 2018 in Vientiane (Lao PDR). Our reasons are as below:

1) The government of Lao PDR did not respect recommendations by non-governmental organizations and communities living in the downstream area when constructing Xayaburi, Don Sahong and Pak Beng dams.

READ MORE >>

Download the File (PDF)