Save the Mekong Coalition Calls for the Cancelation of the Luang Prabang Dam – 8 October 2019

We therefore call for the Luang Prabang and other planned mainstream dams to be canceled. Rather than embarking on another flawed Prior Consultation process, we urge lower Mekong governments
and the MRC to address outstanding concerns regarding impacts of mainstream dams and to undertake a comprehensive options assessment to study alternatives.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนหลวงพระบาง – 8 ตค.62

          พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong Coalition) กังวลอย่างยิ่งกับการริเริ่มการปรึกษาหารือล่วงหน้าของเขื่อนหลวงพระบาง ในขณะที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อกังวลที่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของเขื่อนที่มีอยู่แล้ว และเขื่อนที่มีแผนจะสร้างในแม่น้ำโขงสายประธาน ซึ่งเป็นข้อกังวลที่มีการเสนอในการปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับโครงการก่อนหน้านี้

          เราจึงเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนหลวงพระบาง และเขื่อนอื่นที่มีแผนการสร้างในแม่น้ำโขงสายประธาน แทนที่จะเดินหน้าตามขั้นตอนการปรึกษาหารือล่วงหน้าที่มีข้อบกพร่องอีกครั้ง เรากระตุ้นให้รัฐบาลประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างและ MRC แก้ไขปัญหาตามข้อกังวลเนื่องจากผลกระทบของเขื่อนในแม่น้ำโขงสายประธานที่มีอยู่ และให้ทำการประเมินทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยให้มีการศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ด้วย

READ MORE >>

Download the File (PDF)

อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ >>

Download the File (PDF)

 

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน

ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental and Social Impact Assessment  – TBESIA) และการประเมินผลกระทบเชิงสะสม (Cumulative Impact Assessment  – CIA) สำหรับโครงการเขื่อนปากลายใหม่

READ MORE >>

Download the File (PDF)

อ่านต้นฉบับภาษาองกฤษ >> StM Statement on Pak Lay assessment v20Sept18

Thông cáo: Liên minh cứu sông Mê Công kêu gọi thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới mới và đình chỉ đập Pak Lay

Liên minh Cứu sông Mê Công, liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có chung mối quan tâm trong khu vực Mê Công, đưa ra lời kêu gọi triển khai Đánh giá tác động môi trường xã hội xuyên biên giới (TBESIA) và tác động tích lũy (CIA) mới của dự áp xây dựng đập Pak Lay do chất lượng kém của bản đánh giá tác động hiện tại. Pak Lay là con đập thứ 4 trên dòng chính sông Mê Công tại Lào và mới được Ủy hội sông Mê Công khởi động thủ tục tham vấn trước.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

VRN boycott the consultation for Pak Lay dam to be held by MRC on September 20th, 2018 in Vientiane

Vietnam Rivers Network (VRN) and its members have decided to boycott the consultation for Pak Lay dam to be held by MRC on September 20th, 2018 in Vientiane (Lao PDR). Our reasons are as below:

1) The government of Lao PDR did not respect recommendations by non-governmental organizations and communities living in the downstream area when constructing Xayaburi, Don Sahong and Pak Beng dams.

READ MORE >>

Download the File (PDF)

Save the Mekong Calls for New Transboundary Impact Assessment and Suspension of the Pak Lay Dam

On the occasion of the Mekong River Commission’s (MRC) regional stakeholder forum on
the Pak Lay Hydropower Project, Save the Mekong – a coalition of non-government
organizations, community groups and concerned citizens in the Mekong region – calls for a
new Transboundary Environmental and Social Impact Assessment (TBESIA) and
Cumulative Impact Assessment (CIA) for the proposed Pak Lay dam due to the poor quality
of the current assessments. Pak Lay is the fourth dam on the lower Mekong mainstream in
Lao PDR and has recently commenced the MRC’s Prior Consultation procedure.

 

READ MORE >> StM Statement on Pak Lay assessment v20Sept18

Mekong Watch Statement: Grave damage caused by dam collapse in southern Laos Funds from Japan involved in the project development

Donor countries and development agencies must support the Lao government in seeking compensation from the dam companies, and re-direct their aid policies that rely on hydropower development

 

On July 23rd, a devastating incident occurred in the Sanamxay District of Attapeu Province in southern Laos. The top of a saddle dam (*1) installed at one of the reservoirs of the Xe Pian-Xe Namnoy hydropower project (*2) collapsed, releasing a massive amount of water. As a result, six villages directly downstream were inundated by the water, while 13 villages were also affected by severe flooding. The Xe Pian-Xe Namnoy dam is under construction in the Sekong River basin, a transboundary tributary of the Mekong River. As a consequence, the heavy flow of water has also reached downstream into Cambodia, causing damage to border communities in the Stung Treng Province.

READ MORE >>  MW XP-XNN Statement_ENG_Final_6Aug2018

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់ Save the Mekong អំពីការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគីេនី Xe Pian – Xe Nam Noy

Save the Mekong  ថ្ែលជាេម្ព័នធននអងគការម្ិនថ្ម្នរដ្ឋាភិបាល ក្ក្ុម្េហគម្ន៍ និងក្បជាពលរែាថ្ែលមានការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ក្ពួយបារម្ភពីេុខទុក្ខទសនែសម្គងគក្នុងត្ំបន់ េូម្េថ្ម្ែងនូវសេចក្តីភ្ញាក្់ស្អើល និងក្ពួយបារម្ភចំស ោះការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគិេនី Xe Pian – Xe Nam Noy  សៅក្បសទេឡាវ និងេូម្ចូលរួម្ថ្ចក្រំថ្លក្ទុក្ខែ៏ក្ជាលសក្ៅចំស ោះេហគម្ន៍ថ្ែលរងសក្រោះសដ្ឋយសារសសាក្នាែក្ម្មសនោះ ទំងសៅក្បសទេឡាវភ្ញគខាងត្បូង និងសៅតាម្ត្ំបន់ថ្ខែទឹក្ខាងសក្កាម្ននក្បសទេក្ម្ពុជា។

READ MORE >> StM statement on Lao Dam collape_Khmer