Sông Mê Kông cần sự chuyển dịch năng lượng công bằng, không cần thêm những con đập hủy diệt

Ngày 11 tháng 5, Ủy hội sông Mê Kông (MRC) thông báo đề xuất dự án thủy điện Sanakham tại Lào sẽ trải qua quy trình tham vấn trước (PNPCA)[1]. Sanakham là đề xuất dự án thứ sáu trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông.

[1] Xem thông cáo báo chí của MRC, ngày 11 tháng 5 năm 2020, ‘Laos to undertake prior consultation for Sanakham hydropower project’ (Lào triển khai tham vấn cho dự án thủy điện Sanakham)

Download the File (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *