តំបន់មេគង្គត្រូវការការផ្ទេរឆ្ពោះទៅរកថាមពលដែលមានយុត្តិធម៌ មិនមែនថាមពលតាមរយៈការសង់ ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានលក្ខណៈបំផ្លាញនោះទេ

Download the File (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *