Tuyên bố của Liên minh Cứu sông Mê Công về Thông báo xây dựng đập Pak Lay

Tuyên bố của Liên minh Cứu sông Mê Công về Thông báo xây dựng đập Pak Lay

Ngày 13 tháng 6, Chính phủ Lào đã chính thức thông báo cho Ủy ban Sông Mê Công (MRC) về dự định xây dựng đập Pak Lay trên dòng chính của sông Mê Công. Thông báo này là động thái khởi động Quy trình Tham vấn trước theo Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Đồng thuận (PNPCA) của Hiệp định Mê Công năm 1995. Pak Lay là con đập trên dòng chính thứ tư được đệ trình để thực hiện thủ tục này.

read more >> Tuyen bo StM Pak Lay_FINAL

StM Statement Regarding the Pak Lay Dam Notification

Statement of the Save the Mekong Coalition Regarding the Pak Lay Dam Notification

On 13 June, the Government of Laos formally notified the Mekong River Commission (MRC) of its
intention to construct the Pak Lay dam on the mainstream of the Mekong River. The notification
triggers the Prior Consultation procedure under the Procedures for Notification, Prior Consultation
and Agreement (PNPCA) of the 1995 Mekong Agreement. Pak Lay is the fourth Mekong mainstream
dam to be submitted for the procedure.

Read more >>Save the Mekong Letter on Pak Lay Notification-19July