សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសម្ព័ន្ធសង្រ្គោះទន្លេមេគង្គ ទាក់ទិននឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនៃទំនប់ប៉ាក់ឡាយ

នៅថ្ងៃទី១៣ខែមិថុនា រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ ធ្វើការជូនដំណឹងជាផ្លូវការ ដល់​គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC) ពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីសាងសង់ទំនប់ប៉ាក់ឡាយ នៅលើតួមេនៃ​ទន្លេមេគង្គ។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ធ្វើឲ្យនីតិវិធីនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន កើតមានឡើង ដោយអនុលោមទៅតាមនីតិវិធីសម្រាប់ការជូនដំណឹង ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន និងការព្រមព្រៀង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥ ។ ទំនប់ប៉ាក់ឡាយ គឺជាទំនប់ទីបួននៅលើតួមេនៃទន្លេមេគង្គ ដែលបានដាក់ជូនសម្រាប់នីតិវិធីនេះ។​

 

READ MORE >>Save the Mekong Letter on Pak Lay Notification-19July – KHMER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *