សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់ Save the Mekong អំពីការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគីេនី Xe Pian – Xe Nam Noy

Save the Mekong  ថ្ែលជាេម្ព័នធននអងគការម្ិនថ្ម្នរដ្ឋាភិបាល ក្ក្ុម្េហគម្ន៍ និងក្បជាពលរែាថ្ែលមានការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ក្ពួយបារម្ភពីេុខទុក្ខទសនែសម្គងគក្នុងត្ំបន់ េូម្េថ្ម្ែងនូវសេចក្តីភ្ញាក្់ស្អើល និងក្ពួយបារម្ភចំស ោះការបាក្់ទំនប់ននគំសោងវារីអគគិេនី Xe Pian – Xe Nam Noy  សៅក្បសទេឡាវ និងេូម្ចូលរួម្ថ្ចក្រំថ្លក្ទុក្ខែ៏ក្ជាលសក្ៅចំស ោះេហគម្ន៍ថ្ែលរងសក្រោះសដ្ឋយសារសសាក្នាែក្ម្មសនោះ ទំងសៅក្បសទេឡាវភ្ញគខាងត្បូង និងសៅតាម្ត្ំបន់ថ្ខែទឹក្ខាងសក្កាម្ននក្បសទេក្ម្ពុជា។

READ MORE >> StM statement on Lao Dam collape_Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *