พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน

ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental and Social Impact Assessment  – TBESIA) และการประเมินผลกระทบเชิงสะสม (Cumulative Impact Assessment  – CIA) สำหรับโครงการเขื่อนปากลายใหม่

READ MORE >>

Download the File (PDF)

อ่านต้นฉบับภาษาองกฤษ >> StM Statement on Pak Lay assessment v20Sept18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *